බොල්ගොඩ 'මන්නයා' මත්ස්‍යයෝ හිටි හැටියේ මියයති

Tuesday, April 07, 2020 0 Comments


බණ්ඩාරගම කිම්මන්තුඩාව ප්‍රදේශයේ බොල්ගොඩ ජලාශයේ මන්නයා නැමැති මත්ස්‍යයන් පමණක් හිටි හැටියේ මිය යාම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන බව
  Read More>>