කොරෝනා මර්දනය ගැන පර්යේෂණ - එකකින් ලංකාවට හොඳ කියද්දී - අනෙකෙන් අවදානම්ලු

Thursday, April 16, 2020 0 Comments

මේ දක්වා කොරෝනා වෛරස මර්දනය සම්බන්ධ එක් එක් රටවල් ගෙන තිබෙන ක්‍රියාමාර්ග හා එහි සාර්ථකත්වය ඇගයීම් කරන පර්යේෂණ දෙකක් අන්තර්ජාලය තුළ ප්‍රසිද්ධවී තිබේ.
එක් පර්යේෂණයකින් ලංකාවේ ක්‍රියා කලාපය අගයා ඇති අතර ලෝකයේ අන් රටවල් සැලකීමේදී 9 වැන්නා ලෙසද දක්වා ඇත. අනෙක් පර්යේෂණයෙන් ලංකාව තවමත් අවදානම් කලාපයේ රටක් ලෙස දන්වා ඇති අතර අවදානම් රටවල් අතර 16 වැනියා ලෙස දක්වා ඇත.
ලංකාව හොඳ යයි කියන පර්යේෂණය ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රධාන විධායකවරයෙකු යටතේ පවතින
  Read More>>