සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට පහරදීම ගැන සල්මන් ඛාන්ගේ අප්‍රසාදය

Friday, April 24, 2020 0 Comments

වෛද්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු  සියලුම සෞඛ්‍ය සේවකයින් ද පොලිස් නිලධාරීන් සහ හමුදාවන්ද මෙම කාල වකවානුව තුළ ඔවුන්ගේ උපරිම සේවය සෑම රටකටම ලබා දෙමින් සිටියි. කොවිඩ් 19 මාරයා පරාජය කිරීමට මොවුන් සියලු දෙනා තම ජීවිත කැප කරමින් සේවයේ නිරතව සිටියද ඇතැම්
  Read More>>