මීටර් රීඩින් එක පරක්කු වෙලා ගත්තොත් ලයිට් බිල වැඩි ‌වෙනවද?

Monday, April 20, 2020 0 Comments

විදුලි මනු කියවීමේදී මාසය ඉක්මවා ‌ගොස් ගණන්
  Read More>>