තරුණයෙකුගේ හදිසි මරණයක් හේතුවෙන් අරණායක ඇඳිරි නීතිය දිගටම

Monday, April 06, 2020 0 Comments

අරණායක පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අද දිනයේ ඇදිරිනිතීය ඉවත් නොකරන බව අරණායක පොලිසිය විසින් දැනුම් දී ඇත.

  Read More>>