රන්ජන්ට ඇප ගත්තෙ මේ ඇදිරි නීතිය නීත්‍යානුකූල නැති බව කියලා - සුමන්තිරන්

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments


ඇදිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ බව කියමින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ රන්ජන් රාමනායක මහතා නිදහස් කර ගැනීම සදහා තමන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ නීති තර්කය නීතීඥ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
  Read More>>