රාජකීය තර්ස්ටන් ඩීඑස් මහානාම ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන්ගේ නවාතැනට

Monday, April 27, 2020 0 Comments

රාජකාරි අවසන්කරන ආරක්ෂක අංශ සෙබලුන් සහ රාජකාරියට පැමිණෙන ආරක්ෂක අංශ සෙබලුක් දින 14ක කාලයක් නවතා තැබීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් කිහිපයක් යොදවාගෙන තිබේ.
ඒ අනුව
  Read More>>