කර්ෆිව් වෙලාවේ අමුත්තෙකු ගෙට ගන්න ගිහින් රන්ජන් රාමනායක නැවත අත්අඩංගුවට

Monday, April 13, 2020 0 Comments

ඳිරි නීතිය අතරවාරයේ සහල් බෙදාදීමේ සත්කාර වැඩසටහනකට එක්වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක අද සන්ධ්‍යාවේ නැවත අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ. මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවස්නය තුළ සිටියදී පිටතින් පැමිණි අමුත්තෙකු පොලිසිය නැවතූ අවස්ථාවේ
  Read More>>