ඕස්ට්‍රෙලියානු අගමැති කී පරිදි එරට සිටින ලංකාවේ සිසුන්ට සිදුවන දේ - මහකොමසාරිස් දන්වයි

Sunday, April 05, 2020 0 Comments

සුගියදා ඕස්ට්‍රේයානු අගමැති මොරිසන් මහතා ජාතිය අමතා කළ ප්‍රකාශයේදී එරට සිටින මූල්‍ය ශක්තිය අඩු විදෙස් සංචාරකයින් හා විදෙස් සිසුන්ට මේ කරදරකාරී අවස්ථාවේ රටින් පිටවන ලෙස දන්වා සිටි අතර අනතුරුව විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ
  Read More>>