කොළඹ මාර්ගවල ඇඳිරි නීතිය අතර පාකින් ෆ්‍රී - සල්ලි ඉල්ලන අයට දෙන්න එපාලු

Thursday, April 16, 2020 0 Comments

ඇඳිරි නීතිය බල පැවැත්වෙන කාලය තුළ කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍ර දේශයේ කොළඹ මහ නගර
සභාව මගින් පාලනය වන මාර්ගයන්හි වාහන නැවතුම් ගාස්තු අයකිරීම සඳහා කිසියම් පුද්ගලයෙකුට හො
  Read More>>