හමුදාවේ අය පාසලක බිම නිදි ෆොටෝ එක බොරු - හමුදාපති

Thursday, April 30, 2020 0 Comments

මේ දිනවල නිරෝධායනය වීමේ අවශ්‍යතා මත පාසල් වල නවාතැන්ගෙන සිටින හමුදාවේ අය යයි දක්වමින්
සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පලවන
  Read More>>