බේරුවල ගම්මාන 7ක් හුදකලා කරයි – පුද්ගලයින් 11,293ක් නිරෝධායනයට

Wednesday, April 15, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදිතයින් හදුනාගත් බේරුවල ඉහළ අවදානම් කලාපය තුල ගම්මාන 7ක් හුදකලා කලාප ලෙස නම්කර තිබෙනවා.
  Read More>>