දිස්ත්‍රික්ක 6 කට ඇඳිරි නීතිය දිගටම - අනෙක්වාට ඊළඟ විරාමය සඳුදා

Wednesday, April 01, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය සලකන විට ඉහළ අවදානමක් සහිත කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය නැවත දන්වන
  Read More>>