කොරෝනා තත්වය අනුව මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ජුනි 20 ට එහා යන ඉඩක්

Tuesday, April 21, 2020 0 Comments

දැනට තීරණය කර ඇති පරිදි ස්ථිර වශයෙන්ම ජුනි 20 වනදා මහමැතිවරණය පැවැත්විය හැකිද නැතහොත් තවදුරටත් එම දිනය දීර්ඝ කරන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් මැයි මස 4 වනදාට පෙර යළි සමාලෝචනය
  Read More>>