නවදිල්ලි නුවර සිටි සිසුන් 143ක් දිවයිනට

Wednesday, April 29, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නොහැකිව ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර සිරවි වී සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 143 ක් රැගෙන
  Read More>>