දෙවන පාසල් වාරය මැයි 11 සිට- දින නියම කෙරේ

Saturday, April 11, 2020 0 Comments

දෙවන පාසල් වාරය මැයි 11දින ආරම්භ කිරීම⁣ට රජය තීරණය කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් දන්වා තිබේ.
  Read More>>