මැයි 11 බොහෝ දුරට පාසල් අරින්න බැරිවේවි - ඉන් පසු අදියර 4 කින් විවෘත කරනවා

Friday, April 24, 2020 0 Comments

වතින තත්ත්වය යටතේ ඊළග පාසල් වාරය ආරම්භ කිරීමේ දිනය නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියාවක් නැති බවත් මැයි මාසයේ මුල් සතියේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමග එළැඹෙන සාකච්ඡා වලින් පසු දැනට යොදාගෙන ඇති මැයි 11 දිනය සම්බන්ධ තීරණය ගන්නා බවත්
  Read More>>