ආහාර අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබාගන්න උදව් - Food Help

Thursday, March 26, 2020 0 Comments

ආහාර ද්‍රව්‍ය හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබාදෙන සමාගම් හා සුළු ව්‍යාපාර අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නිවේදන නිකුත් කර දන්වා සිටින්නේ තමන්ට නිවසටම ඒවා ලබාදිය හැකි බව දක්වමිනි.
අප පහත දක්වා සිටින්නේ සමාජ මාධ්‍ය තුළ ප්‍රසිද්ධ කර ඇති එවැනි සටහන් එකතුවකි. තව ඒවා ඇතිනම් අප වෙත එවන්න [email protected]
(මෙම භාණ්ඩ සැපයීමේ ගුණාත්මක බව මිල ගණන් හෝ ප්‍රසිද්ධ කර ඇති අංකවල නිරවද්‍යතාව පිළිබඳ
පරීක්ෂා කිරීම් අප සිදු කර නැත)