දිවයින පුරා මුඛ ආවරණ හා ක්ෂණික අත්පිරිසිඳු කිරීම් දියර හිඟයක්

Monday, March 16, 2020 0 Comments


කොරෝනා ආසාදිතයින් ඉහළ මට්ටමකට පැමිණ තිබෙන මෙම අවස්ථාවේ දිවයින පුරා ඔසුසල්වල හා සුපිරි වෙළෙදහල් වල  මුඛ ආවරණ
  Read More>>