කොරෝනා පරදන්න රජයට සහය වෙන්න ඇන්කර් වෙතින් රුපියල් කෝටියක්

Monday, March 23, 2020 0 Comments


ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක ජාතික වැඩපිළිවෙලට ශක්තියක් වෙමින් රුපියල් කෝටියක මුදලක් පිරිනැමීමට වසර 40 කට අධික කාලයක් පුරා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විශ්වාසය
  Read More>>