පුත්තලම ගම් දෙකක් හා මහනුවර ගමක් සීල් තැබේ

Sunday, March 29, 2020 0 Comments

මහනුවර අකුරණ ප්‍රදේශයේ ගම්මානයක් සහ පුත්තලම කඩයම්කුලම ප්‍රදේශයේ ගම්මාන දෙකක ජනතාව සම්පූර්ණයෙන් නිරෝධායනය සඳහා පියවර ගෙන තිබෙයි.

  Read More>>