🔥 පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට, මීගමුව හා කොච්චිකඩේ පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට ඇඳිරි නීතිය

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

1.45pm
කොවිඩ් 19 පැතිරීම පාලනය කිරීමේ පියවරක් ලෙස ප්‍රදේශ කිහිපයකටම අද පස්වරු 4.30සිට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.
  Read More>>