72 එකතුවට චීන කතත් ඇතුළත් කෙරේ - ගෙවුණ පැය 12 ට අලුත් අය නෑ - දෛනික වාර්තාව මාර්තු 21

Saturday, March 21, 2020 0 Comments

මේ දක්වා කෙරෝනා රෝගීන් එකතුව 50, 56, 62 ආදි ලෙස රජයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප්‍රකාශයට පත් කළේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේ ලංකාවේදී කොරෝනා ඇති බවට හඳුනාගත් චීන ජාතික කාන්තාව අත්හැර දමමිනි.නමුත් ඊයේ සිට කොරෝනා ආසාදිතයින් මුළු එකතුව සඳහන් කිරීමේදී
  Read More>>