ඉතාලියෙන් ඇවිත් සාද දමමින් සැරිසැරූ 600 කට වැඩි පිරිසක් පුත්තලම වෙන්නප්පුව අවට

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

තාලිය ඇතුළු විදේශ රටවල සිට පැමිණ පුත්තලම අවට ප්‍රදේශවල පදිංචි පවුල් හැටකට නිවෙස්වලින් පිටවිම සෞඛ්‍ය බලධාරින් විසින් තහනම් කරනු ලැබ ඇත.එම පවුල්වල සාමාජිකයන් නිවෙස්වලින් පිටවීම වළක්වමින්
  Read More>>