වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ මාර්තු 28 වාර්තාව

Saturday, March 28, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදන තත්වය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාතයංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන තත්ව වාර්තාව මේ සමග පළවේ. අද දවල් 10ට නිකුත්වූ මෙම වාර්තාව අනුව හඳුනාගෙන ඇති කොරෝනා
  Read More>>