වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ මාර්තු 25 වාර්තාව - කොරෝනා සැක රෝගීන් 255 ක් රෝහල් වල

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන කොරෝනා දත්ත වාර්තාව අනුව ආසාදිතයින් 102 ක් දැනට හඳුනාගෙන තිබෙන අතර
  Read More>>