කොවිඩ් 19 මැඩපැවැත්වීමට රුපියල් මිලියන 50 කට අධික රෝහල් උපකරණ ප්‍රදානයක්

Monday, March 30, 2020 0 Comments

හිටපු අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සහ රෝයල් නර්සිං හෝම්  සභාපති මනුජ හේවාවසම් මහතා  එක්ව රුපියල් මිලියන 50 කට අධික වටිනාකමකින් යුක්ත, දැඩි සත්කාර ඒකකය සියලු පහසුකම් සහිත, නවීනතම ගිලන් රථ 2 ක්,
  Read More>>