ඇඳිරි නීතිය කඩකරමින් ගිය 17 තරුණයා ඇම්බියුලන්ස් එකක හැපී මරුට

Saturday, March 21, 2020 0 Comments

ඳිරි නීතිය උල්ලංඝණය කරමින් ගමන් කළ යතුරු පැදියක් අනතුරට ලක්වී සිදූවූ මාරක අනතුරකින් අවුරුදු 17ක් වන තරුණයෙක්
  Read More>>