🔥 කොරෝනා ආසාදිතයින් එකතුව 104 දක්වා ඉහළට

Thursday, March 26, 2020 0 Comments

අද සන්ධ්‍යා කාලයේ සවස 7 ට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ වසංගත විද්‍යා අංශය වාර්තා කළ පරිදි
  Read More>>