නම ගැසූ බෝඩ් එක නිසා ජෝසප් මයිකල් සහ කාවින්ද අතර ගැටුමක් (video)

Sunday, February 03, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News