බලයේ රැඳී සිටීමට කල්පනා නොකර තුන්වන පරම්පරාවට රට පාලනය කරන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්න

Friday, March 13, 2020 0 Comments

බලයේ රැදී සිටීමට කල්පනා නොකර අලුත් තුන්වන පරම්පරාවට රට පාලනය කරන්න අවස්ථාව සලසා දිය යුතු බව ආදිවාසී නායක විශ්ව කීර්ති වනස්පති වන්නිලා ඇත්තන් පැවසීය. ආදිවාසී නායකයා මේ බව
  Read More>>