ඡන්ද කොමිසමේ සමාජික හූල් තාමත් ඇමරිකාවේ

Wednesday, March 04, 2020 0 Comments

පෞද්ගලික සංචාරයක් සඳහා විදේශගතව සිටින මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජික මහාචාර්ය  රත්නජිවන් හූල් මහතා ඊයේ (3) වන විටත්  දිවයිනට පැමිණ සිටියේ නැත. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති හෙයින්
  Read More>>