ටයරෙ පෙරළූ දෙවන වසර සිසුන් වැකේෂන් නිසා විස්තර දැනගන්න තවම බැරි වුණා - උපකුලපති

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නවක සිසුන් පිරිසක් පිළිගැනීම සඳහා පැවැති සාදයක් අවසානයේ කිසියම්
සිඳුවීමකදී ටයරයක් හිසට වැදීමෙන් සිසුවකු බරපතළ ලෙස තුවාල ලැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සිසුන් පිළිබඳ දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව එම විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා
  Read More>>