නාම යෝජනා හා ජාතික ලැයිස්තුවට භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ නම් එපා

Thursday, March 05, 2020 0 Comments

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට නාම යෝජනා ලබාදීමේදී හා ජාතික ලැයිස්තුවට මහජන නියෝජිතයන් ඇතුළත් කිරීමේදී කිසිඳු භික්ෂූන් වහන්සේ නමකගේ නාම යෝජනා නොපිළිගන්නා ලෙස බුද්ධ ශාසන කාර්යසාධක මණ්ඩලය සියලු දේශපාලන පක්ෂවලින් ඉල්ලා සිටී.
  Read More>>