චීනයෙන් ආ පිරිසක් නිරෝධායනය නොකළේ හිතාමතාම විද්‍යාත්මක හේතු මත – අනිල් ජාසිංහ

Thursday, March 12, 2020 0 Comments


චීනය, ශ්‍රී ලංකාවේ නිරෝධායන ලැයිස්තුවෙන් නිදහස් කිරීමට ගත් තීරණය විද්‍යාත්මක සාධක මත පදනම්ව ගනු ලැබූ තීරණයක් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසනවා.

  Read More>>