පාසැල් සිසුවිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රියාන් මැණික්, ළමා අධිකාරියට ප්‍රකාශයක් දෙයි

Saturday, March 07, 2020 0 Comments

පාසල් සිසුවියක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලබා සිටින සමාජ ක්‍රියාකාරි ප්‍රියංග පුෂ්පකුමාරගෙන් ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය ප්‍රකාශයක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News