පාසැල් සිසුවිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රියාන් මැණික්, ළමා අධිකාරියට ප්‍රකාශයක් දෙයි

Saturday, March 07, 2020 0 Comments

පාසල් සිසුවියක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලබා සිටින සමාජ ක්‍රියාකාරි ප්‍රියංග පුෂ්පකුමාරගෙන් ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය ප්‍රකාශයක්
  Read More>>