රැකියා ලද උපාධිධාරීන්ගේ නම් ලැයිස්තුව බලන්න ගිහින් වෙබ් අඩවිය ඩවුන්

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියා නියුක්ත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ සුදුසුකම් ලැබූවන්ගේ ලේඛණය අද දින (11) රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News