කුවේට් යන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට කොරෝනා නැති බවට ඉල්ලූ වෛද්‍ය සහතිකය දැන් එපාලු

Saturday, March 07, 2020 0 Comments

2020 මාර්තු 08 දින සිට කුවේට් රාජ්‍යය වෙත යන සියළු ශ්‍රී ලාංකිකයන් කොරෝනා වෛරසයේ (කොවිඩ් -19) ආසාධිතයෙකු නොවන බවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබූ PCR නම් වෛද්‍ය සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීම
  Read More>>