“ඉන්ධන මිල අඩු කලොත් ජනතාව රස්තියාදුවේ යන්න පුරුදු වෙයි” – ගම්මන්පිල

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments

ලෝක වෙළඳපොළෙහි ඉන්ධන මිල අඩු වූවද ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව හිටපු
  Read More>>