චිත්‍රපට සංස්ථාව යටතේ තිබෙන සිනමා ශාලා වසයි

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව යටතේ පවතින සියළුම සිනමා ශාලා තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු
  Read More>>