ගෝඨාගේ ජයග්‍රහණයට හේතු වූයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා වුවත් පොහොට්ටුවට ඒ බව අමතක වෙලා

Friday, March 13, 2020 0 Comments

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාට ජනාධිපතිවරණයේදී ජයග්‍රහණය සඳහා හේතු වූයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා වුවත්, පොහොට්ටුවට ඒ බව අමතක වී ඇති බව සිංහලේ බලය ජාතික සංවිධානයේ ප්‍රධාන
  Read More>>