පාස්පෝට් ගන්න දැන් කාටවත් උනන්දු නෑලු

Thursday, March 12, 2020 0 Comments

ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර  ලබාගැනීමට පැමිණෙන ප්‍රමාණය සියයට හැත්තෑ පහකින් පමණ
අඩු වී ඇතැයි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් සඳහන් කළේය.
  Read More>>