වෙන වෙනම දැනුම්දීම් අවශ්‍ය නෑ ප්‍රසිද්ධ රැස්වීම් උත්සව සති දෙකකට තහනම් - පොලිසිය

Sunday, March 15, 2020 0 Comments


 මහජනතාව විශාල වශයෙන් ගැවසෙන පොදු සහ පෞද්ගලික ප්‍රසිද්ධ රැස්වීම් මෙන්ම උත්සව වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාගේ උපදෙස් මත වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සති දෙකකට තහනම් කර ඇති බව පොලිසිය
  Read More>>