ජනාධිපතිවරයා තුනෙන් දෙකක බලයක් ඉල්ලන්නේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කර සදාකල් බලයේ සිටීමටයි

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කළ ආකර්ෂණීය පොරොන්දු කෙරෙහි විශ්වාසය තබා හැට නව ලක්ෂයක් ජනතාව ඡන්දය ලබාදී බලයට පත්කළ නමුත් මේ
  Read More>>