කොරෝනා නිසා සියලු දේව මෙහෙයන් අත්හිටුවයි

Saturday, March 14, 2020 0 Comments


දිවයිනේ සියලුම කතෝලික දේවස්ථාන වල දේව මෙහෙයන් මාර්තු මස 31 වැනිදා දක්වා අත්හිටුවන ලෙස
  Read More>>