ඉදිරි කාලයේදී රට පුරා ඖෂධ හිඟයක් ඇතිවේ යයි සංගමය දන්වයි

Monday, March 09, 2020 0 Comments

ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන රටවල් ඖෂධ අපනයනය කිරීම අත්හිටුවීම නිසා ඉදිරි කාලයේදී ඖෂධ හිඟයක් ඇතිවන බව එම ආනයන සංගම් දිවයින පුරා සියලුම ෆාමසිවලට දැනුම් දී තිබෙනවා.

  Read More>>