අන්තිම මොහොතේ රැකියා වැඩසටහන් ගෙනැල්ලා ආණ්ඩුව ඇනගත්තා - බිමල්

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments

“උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමත්, රැකියා ලක්ෂයේ වැඩසටහනත් ආණ්ඩුව අනාගත්තා. නටන්න බැරි නිසා පොළොව ඇදයි කියනවා වගේ ආණ්ඩුව හැම දේටම තුනෙන් දෙක ඉස්සරහට දානවා" යැයි ජ.වි.පෙ. ජාතික
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News