නිරෝධායනයට සංචාරක බස් දෙන්න හිමිකරුවෝ පස්ස ගහති

Friday, March 13, 2020 0 Comments

කෝරෝන වෛරසය පැතිර යමින් තිබෙන රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන පිරිස් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලට රැගෙන යාම සඳහා සංචාරක බර ලබාදීම අනතුරුදායක යැයී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක බස්රථ
  Read More>>