කොරෝනා නිරෝධායනයේ ඉදන් අපේ අය දුක් විදිනවා - ඥාතියෙකුගෙන් චෝදනා

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments


කොරෝනා පැතිරෙන රටවල සිට පැමිණෙන අය නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට යොමු කිරීමේ විවිධ ගැටලු පවතින බවත් පහසුකම් රහිතව බිම නිදාගනිමින් දුක් විඳින බවත් මැසිවිලි නගමින් අද දින කටුනායකදී පිරිසක්
  Read More>>