එළිසබෙත් මහ රැජින අදත් පාවිච්චි කරන්නේ මොරටු ලීබඩු

Sunday, March 08, 2020 0 Comments

මොරටුව ප්‍රදේශයේ දැව තාක්ෂණ ශිල්පීන්  ඇතුළු විවිධ වෘත්තීන් 10 කට අයත්   ශිල්පීන් දෙසියයක්  සඳහා  RPL ක්‍රමය යටතේ NVQ (ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්) සහතික පත් ප්‍රදානය කිරීම විදේශ සබඳතා, නිපුණතා සංවර්ධන, රැකී රක්ෂා හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය  දිනේෂ්  ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන්
  Read More>>